Algemene Consumenten Voorwaarden

Artikel 1: definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende met een hoofdletter geschreven termen, ongeacht of deze in enkel- of meervoud worden gehanteerd, in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. NTBV: De besloten vennootschap Nationale Tuinbon B.V., alsmede aan haar gelieerde rechts­personen en (rechts)personen waarmee zij enig samenwerkingsverband heeft.
 2. Gebruiker: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan NTBV geld betaalt in ruil waarvoor NTBV een Nationale Tuinbon uitgeeft dan wel die natuurlijke- of rechtspersoon die met het Saldo van de Nationale Tuinbon Producten aanschaft bij Deelnemers.
 3. Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Gebruiker en NTBV.
 4. Nationale Tuinbon: een door NTBV rechtstreeks of via Wederverkopers aan Gebruiker ter beschikking gestelde kaart, genaamd: de “Nationale Tuinbon”, waaraan een Tegoed door de Gebruiker bij de aanschaf van de kaart wordt gekoppeld.
 5. Tegoed: de geldswaarde van minimaal EUR 10 en maximaal EUR 150 die is gekoppeld aan (de unieke code van) een Nationale Tuinbon en in de centrale rekeningsadministratie van NTBV is opgeslagen, waarmee de Gebruiker ten laste van het in de centrale rekeningsadministratie opgeslagen Saldo Producten kan aanschaffen.
 6. Saldo: het saldo van het resterende Tegoed.
 7. Deelnemers: alle bij NTBV aangesloten detailhandelsondernemingen, al dan niet zijnde een webwinkel, waarmee NTBV een overeenkomst heeft gesloten in het kader waarvan zij de Nationale Tuinbon als betaalmiddel accepteren. Een Deelnemer kan ook een Wederverkoper zijn voor zover deze een overeenkomst daartoe met NTBV heeft gesloten.
 8. Producten: alle (tuingerelateerde) producten of diensten die bij Deelnemers kunnen worden aangeschaft met de Nationale Tuinbon.
 9. Wederverkopers: alle bij NTBV aangesloten ondernemingen waarmee NTBV een overeenkomst heeft gesloten ten aanzien van het in het verkeer brengen van de Nationale Tuinbon.

Artikel 2: algemeen

 1. Voor of tijdens het sluiten van de koop van de Nationale Tuinbon heeft de Gebruiker kennis genomen van deze algemene voorwaarden en heeft de Gebruiker een set ter hand gesteld gekregen. Door de aanschaf van de Nationale Tuinbon heeft de Gebruiker deze algemene voorwaarden aldus geaccepteerd en zijn deze toepasselijk op elk aanbod van NTBV, elke Overeenkomst en elke relatie met NTBV, waarbij de Nationale Tuinbon al dan niet via Wederverkopers aan de Gebruiker wordt verkocht.
 2. De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn (in de meest recente en vigerende versie) gepubliceerd op de website www.nationale-tuinbon.nl.
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover partijen deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkende bedingen gelden uitsluitend voor het aanbod of de Overeenkomst waarbij deze zijn gemaakt.
 4. Indien in deze voorwaarden rechten ten behoeve van NTBV zijn opgenomen, dan worden deze eveneens geacht te zijn bedongen ten behoeve van door NTBV in verband met de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.
 5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Gebruiker wordt uitdrukkelijk verworpen.
 6. NTBV behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 7. De gewijzigde voorwaarden zijn tevens van toepassing op reeds bestaande Overeenkomsten vanaf dertig dagen na schriftelijke bekendmaking aan Opdrachtgever van de wijziging.
 8. Indien één of meer van de bepalingen in deze voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet of anderszins onafdwingbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in goed overleg onderhandelen over een nieuwe bepaling ter vervanging van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling, die zoveel mogelijk de strekking van de ongeldige of onafdwingbare bepaling volgt.

Artikel 3: gebruik Nationale Tuinbon door Gebruiker

 1. De Gebruiker kan de Nationale Tuinbon uitsluitend aanschaffen bij NTBV en/of Wederverkopers. Om reden van fraudepreventie staat NTBV niet toe dat de Gebruiker de Nationale Tuinbon van anderen koopt.
 2. Het Tegoed op de Nationale Tuinbon zal worden geplaatst op een rekening van een speciaal daartoe opgerichte en onafhankelijke stichting: Stichting Beheer Derdengelden Nationale Tuinbon; een en ander is onverminderd het bepaalde in lid 10 van dit artikel.
 3. Na aankoop van de Nationale Tuinbon valt het gebruik en de bewaring van de Nationale Tuinbon en eventuele bijbehorende codes onder de volledige verantwoordelijkheid en risico van de Gebruiker. De Gebruiker dient deze specifiek ten behoeve van betalingen op internet met bijzondere zorgvuldigheid en discretie te behandelen; een en ander ter voorkoming van de mogelijkheid dat derden zonder toestemming het Saldo besteden bij de aanschaf van Producten.
 4. De Gebruiker dient de kassabon van de aanschaf van de Nationale Tuinbon te bewaren ter bewijs van het aangeschafte Saldo op de Nationale Tuinbon en de activering ervan. NTBV accepteert, behoudens tegenbewijs, de originele kassabon als enig bewijsmiddel terzake dan wel een door NTBV ondertekend uittreksel uit de centrale rekeningadministratie van NTBV. NTBV staat er niet voor in dat een door haar via het internet aan de Gebruiker verstrekte opgave het Saldo juist weergeeft en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.
 5. De Nationale Tuinbon is overdraagbaar en niet persoonlijk gebonden aan de Gebruiker. Voor zover de Gebruiker de Nationale Tuinbon overdraagt aan een derde, verplicht Gebruiker zich ervoor zorg te dragen dat dit te allen tijde geschiedt onder verstrekking van de onderhavige voorwaarden.
 6. De Nationale Tuinbon blijft eigendom van NTBV tot het Saldo EUR 0,00 bedraagt. Nadien vertegenwoordigt de kaart als drager van het Tegoed van de Nationale Tuinbon geen waarde meer. Een en ander is onverminderd het bepaalde in lid 10.
 7. De Gebruiker is uitsluitend gerechtigd de Nationale Tuinbon bij Deelnemers in Nederland te gebruiken ten behoeve van de aanschaf van Producten.
 8. Betaling ten laste van het in de centrale rekeningadministratie van NTBV opgeslagen Tegoed vindt onherroepelijk plaats indien en voor zover de Gebruiker via een interface, zoals bijvoorbeeld via een betaalterminal, kassasysteem of dialoog(betaal)venster op de website van de Deelnemer en/of NTBV, “akkoord” voor betaling heeft gegeven via deze interface en het Saldo toereikend is gebleken om ten laste daarvan de tussen de Deelnemer en de Gebruiker overeengekomen betaling te laten plaatsvinden.
 9. De Nationale Tuinbon is onder geen beding inwisselbaar voor contant geld of te besteden bij andere partijen dan de Deelnemers.
 10. Het Tegoed en Saldo van een Nationale Tuinbon is gegarandeerd voor een periode van 3 jaar vanaf de datum van aanschaf van de Nationale Tuinbon en is gedurende deze termijn door Gebruiker opeisbaar overeenkomstig het bepaalde in lid 12. Na deze periode vervalt iedere aanspraak van de Gebruiker op het Saldo van een Nationale Tuinbon en vervalt het Saldo en/of het Tegoed aan de Stichting Beheer Derdengelden Nationale Tuinbon. De Gebruiker kan dan op het Saldo en/of het Tegoed geen enkele aanspraak meer maken.
 11. NTBV vergoedt aan de Gebruiker onder geen beding rente over het Tegoed en/of het Saldo.
 12. De Gebruiker kan het Tegoed op de Nationale Tuinbon een onbeperkt aantal maal gebruiken bij de aanschaf van Producten tot het saldo EUR 0,00 bedraagt.
 13. Indien een Gebruiker minder besteedt dan het Saldo van een Nationale Tuinbon, vindt er geen restitutie plaats van het verschil tussen het werkelijk bestede bedrag en het Saldo op de Nationale Tuinbon.
 14. De Nationale Tuinbon is niet herlaadbaar. Nadat het Tegoed op de Nationale Tuinbon volledig is besteed, dan wel nadat het Saldo op de Nationale Tuinbon is komen te vervallen overeenkomstig dit artikel, is de Nationale Tuinbon niet meer bruikbaar.

Artikel 4: verlies, diefstal, vervalsing, misbruik en beschadiging

 1. NTBV is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, vervalsing of misbruik, in welke vorm dan ook, van de Nationale Tuinbon. Bij verlies, diefstal, vervalsing, misbruik en/of andersoortige ontvreemding van de Nationale Tuinbon van de Gebruiker, vindt nimmer verrekening dan wel uitkering aan de oorspronkelijk Gebruiker van het Tegoed en/of Saldo plaats. De Gebruiker dient verlies, diefstal, misbruik of vervalsing van de Nationale Tuinbon en de bijbehorende codes zo spoedig mogelijk en voor zover mogelijk aan NTBV te melden, opdat NTBV met de redelijkerwijs mogelijke inspanningen kan pogen om de schade voor de Gebruiker te voorkomen of te beperken.
 2. Indien een Gebruiker misbruik maakt van, dan wel fraudeert, dan wel een poging doet te frauderen met de Nationale Tuinbon, daaronder mede te verstaan het proberen te verzilveren van de Nationale Tuinbon door falsificatie, door de barcode te kraken, dan wel op een andere wijze de (technische) beveiligingsmaatregelen te omzeilen, zal NTBV de Gebruiker terstond het gebruik van de Nationale Tuinbon ontzeggen en de Nationale Tuinbon blokkeren. NTBV zal hiervan direct aangifte doen bij de justitiële autoriteiten en verder volledig gerechtigd zijn haar volledige schade op de Gebruiker te verhalen.
 3. Bij een beschadigde doch niet misbruikte Nationale Tuinbon kan de Gebruiker NTBV verzoeken het Saldo op een nieuwe Nationale Tuinbon te plaatsen, zulks na aftrek van € 5,00 administratiekosten. Voor zover het Saldo op de Nationale Tuinbon niet toereikend is, zal geen vervanging plaatsvinden. De beschadigde Nationale Tuinbon dient door Gebruiker in een gesloten enveloppe, vergezeld van de volledige NAW gegevens, e-mailadres en mobiele nummer aan NTBV te worden toegestuurd: Nationale Tuinbon B.V., Postbus 762, 3700 AT  Zeist. Onvolledige aanvragen worden niet beantwoord of in behandeling genomen.

Artikel 5: rechten en verplichtingen NTBV

 1. NTBV heeft het recht haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst intraconcern over te dragen aan een andere vennootschap, waarbij de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
 2. NTBV heeft het recht, doch nimmer de verplichting, uitgezonderd het bepaalde in lid 4, op elk gewenst moment het Saldo op de Nationale Tuinbon terug te voldoen aan de Gebruiker.
 3. NTBV behoudt zich het recht voor om het gebruik van de Nationale Tuinbon uit te sluiten van gebruik in combinaties met acties van de Deelnemers en Wederverkopers.
 4. NTBV is gerechtigd – binnen redelijke grenzen – de aard, inhoud en beschikbaarheid van de Nationale Tuinbon op elk gewenst moment aan te passen, te beperken, uit te breiden dan wel buiten dienst te stellen. Voor zover NTBV de Nationale Tuinbon buiten dienst stelt, zal zij het niet vervallen Saldo op de Nationale Tuinbon binnen een redelijke termijn aan de Gebruiker restitueren.

Artikel 6: aansprakelijkheid NTBV

 1. NTBV is geen partij bij de koopovereenkomst tussen Gebruiker en Deelnemer bij de aanschaf van Producten. NTBV is niet verantwoordelijk voor de aankopen van Producten die door de Gebruiker met de Nationale Tuinbon bij Deelnemers worden gedaan. Hiervoor wordt verwezen naar de voorwaarden van de desbetreffende Deelnemer.
 2. NTBV streeft naar de best mogelijke dienstverlening aan de Gebruiker en zal zich in verband met dit streven zo veel als redelijkerwijs mogelijk inspannen om de Gebruiker steeds ongestoord te kunnen laten beschikken over het Saldo en/of het Tegoed. Niettemin garandeert NTBV niet dat de Gebruiker steeds zonder enige onderbreking over het Saldo en/of het Tegoed kan beschikken, onder meer vanwege de afhankelijkheid van externe factoren en (al dan niet aan NTBV gelieerde) partijen, waaronder technische- en telecommunicatiefactoren en derde partijen. Voor zover een van deze factoren en/of partijen NTBV beletten haar verplichtingen na te komen, is zij daarvoor nimmer aansprakelijk.
 3. NTBV is nimmer aansprakelijk voor schade van Gebruiker door gebruik van de Nationale Tuinbon, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of overige (directe of indirecte) schade, tenzij deze schade wordt veroorzaakt door grove schuld of opzet van NTBV. In aanvulling op het voorgaande is NTBV onder geen beding aansprakelijk voor zover de Gebruiker het bepaalde in deze algemene voorwaarden niet naleeft dan wel de eventuele nadere instructies, die NTBV aan de Gebruiker ter hand stelt, niet naleeft.
 4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid en voor zover op grond van dwingendrechtelijke voorschriften NTBV op enigerlei wijze toch aansprakelijk mocht zijn, zal de aansprakelijkheid niet verder reiken per gebeurtenis uit welke hoofde dan ook (waarbij een samenhangende gebeurtenis als één gebeurtenis geldt), dan het bedrag van het hoogste Saldo op de Nationale Tuinbon, waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit en in ieder geval nooit meer dan een bedrag van maximaal €10.000,- per schadegeval en maximaal €25.000,- per kalenderjaar.
 5. NTBV is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de acceptatie van de Nationale Tuinbon door de Deelnemer. Voor zover de Deelnemer de Nationale Tuinbon weigert te accepteren, kan de Gebruiker hiertoe niettemin een klacht indienen bij NTBV overeenkomstig artikel 8.
 6. NTBV is voorts onder geen beding aansprakelijk indien zij – op grond van overmacht – niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval – maar niet beperkt tot – verstaan: overheidsmaatregelen; werkstakingen; uitsluitingen; belemmeringen door derden; technische complicaties; stagnatie door vorstverlet en andere weersinvloeden; brand, ontploffing, andere ernstige storingen in het bedrijf van NTBV welke niet voor risico van NTBV komen en de omstandigheid dat NTBV een prestatie van een derde, die van be­lang is in verband met de door NTBV te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt.

Artikel 7: Wet Koop op Afstand

Voor zover de Gebruiker de Nationale Tuinbon aanschaft via de webshop van NTBV geldt dat de Wet Koop op Afstand integraal van toepassing is. In overeenstemming met de Wet Koop op Afstand kan de Gebruiker de aangeschafte Nationale Tuinbon binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden retourneren aan NTBV, waarbij het reeds betaalde bedrag binnen 14 dagen na herroeping aan de Gebruiker zal worden gecrediteerd en wel onder de voorwaarden dat:

 1. de Gebruiker hierover contact met NTBV opneemt. Zonder voorafgaand contact kan NTBV de retourzending niet in ontvangst nemen;
 2. de aan de Gebruiker geleverde Nationale Tuinbon en eventuele verpakking onbeschadigd en ongebruikt is en nog verkoopbaar is.

Retourzending dient door Gebruiker in een gesloten voldoende gefrankeerde enveloppe, vergezeld van de volledige NAW gegevens, e-mailadres en mobiele nummer & bankrekeningnummer aan NTBV worden toegestuurd naar: Nationale Tuinbon B.V., Postbus 762, 3700 AT  Zeist. Onvolledige aanvragen worden niet beantwoord of in behandeling genomen.

Artikel 8: klachten

Gebruikers met klachten met betrekking tot de Nationale Tuinbon worden verwezen naar de klantenservice van NTBV. Het e-mailadres en/of telefoonnummer van de klantenservice staat vermeld op de website van Nationale Tuinbon; www.nationale-tuinbon.nl.

Artikel 9: toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 3. Uitsluitend de rechter in het Arrondissement Utrecht is in eerste aanleg bevoegd van geschillen tussen NTBV en de Gebruiker kennis te nemen, ongeacht het recht van NTBV een geschil voor te leggen aan de Rechtbank in het arrondissement waar de Gebruiker woonachtig is. Indien NTBV aangeeft een beroep te willen doen op dit artikel en aan de Gebruiker schriftelijk aangeeft de beslechting van een geschil voor te willen leggen aan de Rechtbank te Utrecht, dient de Gebruiker binnen één maand schriftelijk aan NTBV te laten weten als hij het geschil aan de rechter wenst voor te leggen die volgens de wet bevoegd is, bij gebreke waarvan de rechter te Utrecht bevoegd is. Indien de Gebruiker een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft de Gebruiker te allen tijde het recht om een geschil voor te leggen aan de Rechtbank in het arrondissement waar de Gebruiker woonachtig is.